Składka klubowa

Tabela opłat klubowych:

1. Składka członkowska miesięczna: 120 zł

[Dla wszystkich grup wiekowych.]

2. Wpisowe jednorazowe: 30 zł

[Jednorazowa wpłata w dniu zapisu.]

3. Składka podtrzymująca: 70 zł

[Przy zapisie w połowie miesiąca.

Na wypadek choroby trwającej 4 i więcej tygodni lub innej dłuższej nieobecności (wcześniej zapowiedzianej).]

4. Ulga rodzinna (2 rodzeństwa): 200 zł

[Dla wszystkich grup wiekowych.]

5. Ulga rodzinna (3 rodzeństwa): 280 zl

[Dla wszystkich grup wiekowych.]

 

 

ZAPISY I OPŁATY

1. Główne nabory do naszego klubu odbywają są na początku roku szkolnego (we wrześniu), jednak zapisy prowadzone są przez cały rok. Oznacza to, że można dołączyć do grupy szkoleniowej w dowolnym miesiącu roku.

2. Zapisy – nabory do grup są dostępne dla dzieci od 7 roku życia i dorosłych.

3. Chcąc się zapisać należy zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia, który udzieli informacji o dopełnieniu wszelkich potrzebnych formalności. Możliwe jest również zapisanie się do wybranej grupy telefonicznie lub mailowo.

4. Pierwsze zajęcia są bezpłatne.

5. Przy zapisie konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej (w imieniu dzieci ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni), podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania aktywności fizycznej oraz zobowiązania do uiszczania opłat za zajęcia zgodnie z zasadami członkostwa.

6. Opłaty wnoszone są tylko gotówką u trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia do 10-tego dnia każdego miesiąca.

7. Pierwsza opłata obejmuje miesięczną opłatę członkowską (opłatę za zajęcia) + jednorazowe wpisowe (OPŁATY KLUBOWE – TABELA).

8. Osoby, które nie posiadają stroju taekwon-do tzw. DOBOK’u, przychodzą na trening w spodniach dresowych, koszulce z krótkim rękawem. Trening odbywa się na boso, dojście do sali treningowej w klapkach (dotyczy to również osób towarzyszących /opiekunów). Wskazane jest posiadanie Dobok’u w czasie pierwszych 3 miesięcy treningu lub po pierwszym egzaminie na stopień uczniowski.

9. Na strojach – (dobokach, i sprzęcie) prosimy o podpisanie (imieniem i nazwiskiem) bluzy i spodni od wewnątrz – znacznie ułatwi to znajdowanie pogubionych rzeczy. Najlepiej, aby litery były drukowane w „ciemnym” kolorze. [Dotyczy również "sprzętu do walki".]

10. Oglądanie treningu możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji trenera/instruktora i tylko na pierwszym treningu.

11. Informacje o zachowaniu się na sali i przed wejściem na nią oraz instrukcje dla osób chcących obejrzeć trening zawarte są w „Etykiecie Do Jang”.

 

CZŁONKOSTWO

Zasady członkostwa w Klubie Sportowym Dragon:

1. Członkiem „KS Dragon" może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Członkostwo w klubie zostaje przyznane po wypełnieniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i regulaminem klubu.

3. Każdy członek klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania składki członkowskiej przez cały okres przynależności klubowej.

4. Osoba zapisująca się do klubu w 2 połowie miesiąca kalendarzowego ma prawo do zniżki w opłacie za pierwszy miesiąc. Patrz -> Składka klubowa. Zniżka nie obejmuje opłaty wpisowej.

5. Składkę wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry, trenerowi/instruktorowi prowadzącemu zajęcia podpisując listę składek członkowskich. Biuro klubu oraz trener/instruktor ma prawo do upominania osób nieterminowo wnoszących opłaty. Obowiązuje rozliczenie w miesiącach kalendarzowych (nie od daty do daty).

6. Przy zapisie do klubu, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe WPISOWE, które zawiera w sobie obowiązkową składkę do Polskiego Związku Taekwon-do.

7. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (zgłoszonej wcześniej – czyli przed ewentualną nieobecnością miesiąc lub więcej) możliwe jest opłacenie składki podtrzymującej. Wysokość składki znajduje się w tabeli opłat. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość terminowego zawieszenia członkostwa (na nie krócej niż 3 miesiące), jednak wymaga to osobistego ustalenia.

8. Instruktorzy prowadzący treningi upoważnieni są do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nieopłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości – z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji lub skreśleniem z listy członków.

9. W ciągu 10 miesięcy trwania zajęć (od września do czerwca) opłata członkowska pozostaje niezmienna, nawet jeśli w tym czasie opłaty uległy zmianie. Po tym okresie, chcąc kontynuować przynależność klubową, należy zweryfikować opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

10. Po dobrowolnej rezygnacji z członkostwa ponowne wstąpienie do klubu możliwe jest dopiero po ponownym uiszczeniu wpisowego.

11. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e-mail (za potwierdzeniem zwrotnym).

12. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom z Trenerem (Marcin Szecówka).